Oväntat stor nedgång i inflationen talar för räntesänkning redan i maj

Inflationen faller och en räntesänkning rycker närmare. Men ska den komma i maj eller i juni? Det beror på om Riksbanken vågar ligga steget före ECB och då ta risken för en försvagad krona.

Inflationen är på rask väg nedåt och siffrorna för mars som just har publicerats är mycket uppmuntrande. Oavsett vilket mått som man helst tittar på, så har minskningen gått fortare än vad Riksbanken räknade med.

Om man ser på konsumentprisindex rensad för effekten av ränteförändringar så är inflationen nere på 2,2 procent, räknat i årstakt. Det innebär en rejäl dämpning jämfört med februari då prisökningstakten låg på 2,5 procent.

Nedgången blir ännu något större mellan månaderna om man exkluderar energipriserna. Då föll inflationen från 3,5 procent i mars till 2,9 procent till april.

Men oavsett hur man mäter så blev det en bred dämpning som medför att inflationen kommer väsentligt närmare Riksbankens inflationsmål på 2,0 procent. Detta mål borde kunna nås inom de närmaste månaderna.

Inflationsförväntningarna ligger nu också på två procent, räknat på ett års sikt, enligt en mätning som kom nu i veckan.

Det mesta är därför för upplagt för en räntesänkning redan i maj, då Riksbanken har nästa penningpolitiska möte. Ändå är det osäkert om detta faktiskt blir fallet.

Skälet är att Riksbanken ogärna vill sänka styrräntan innan de stora centralbankerna tar sådana beslut.

Då kan man konstatera att amerikanska Federal Reserve är långt ifrån en räntesänkning, eftersom den amerikanska ekonomin går för högtryck och inflationen där har börjat öka igen. Om Riksbanken sänker styrräntan, så kan följden därför bli att kronan försvagas mot dollar.

Europeiska centralbanken, ECB, är däremot i ett läge som mer liknar Riksbankens. Euroländerna är i lågkonjunktur och skulle behöva en räntesänkning, men ECB-rådet är fortfarande oroligt för inflationen. Därför avvaktade man med att sänka styrräntan vid sitt möte nu i torsdags. Frågan sköts fram till kommande möte i juni.

För Riksbanken blir frågan då om man ska våga gå före ECB, med risk för att kronan försvagas även mot euron, eller om man ska vänta med räntesänkningen till i juni. I så fall finns chansen att ECB hinner sänka sin styrränta före Riksbanken och faran blir då mindre för en försvagning av kronan, som i sin tur kan medföra att inflationen får en skjuts uppåt.

Svaret på hur Riksbanken kommer att göra är inte givet, men protokollet från direktionens senaste räntemöte tyder på att flera av ledamöterna ogärna sänker styrräntan före ECB. Detta skulle peka mot att man avvakta till mötet i juni, då situationen kännas klarare.

Den oväntade snabba svenska inflationsnedgången kan dock leda till en ändrad bedömning, så att Riksbanken ser riskerna som mindre med en räntesänkning redan i maj. Det skulle i så fall också kunna ses som en markering av självständighet och visa att Sverige kan agera självständigt – och inte är tvunget att invänta ECB.

För Riksbanken kan detta vara ett svårt val. Men fördelen med en räntesänkning i maj skulle vara att man väljer att inte vänta in i det sista. Om man i stället dröjer med beslutet i juni, så kan det då uppfattas som nödtvunget och kanske överdrivet försiktigt.

Trycket utifrån på Riksbanken blir hårdare om man väntar till i juni. Om inte starka skäl talar emot, så kan det vara ett bidragande skäl att våga slå till redan i maj.