Tyska lastbilstransporter kan ge bättre koll på konjunkturen

Gästskribent: Hubert Fromlet, affilierad professor vid Linnéuniversitetet och senior advisor till Tysk-svenska handelskammaren.

Tysklands statistiska centralbyrå har utvecklat en ny konjunkturindikator med nära och snabb koppling till främst industrin: Truck-Toll-Mileage Index, på svenska ungefär ”Index för vägtullsbelagda lastbilstransporter” (IVL).

Denna tidiga indikator, som publiceras omkring den 15:e varje månad, pekar sedan flera kvartal tillbaka på en dämpning av den tyska industrikonjunkturen men (ännu) inte på någon verklig recession.
Det konjunkturanpassade IVL-värdet låg i december på +1,8 och därmed fortfarande klart över den mer långsiktiga trendlinjen på 0 – men med avtagande styrka sedan början av 2018 (vilket gäller även för BNP).

Bakgrund
Med den globala spridningen av inköpschefsindex (PMI, Purchasing Manager Index) har intresset för snabbt publicerade konjunkturindikatorer stigit markant. Denna utveckling hänger i sin tur ihop med den tilltagande globaliseringen av finansmarknaderna och finansmarknadernas statistiska nyfikenhet.

När jag själv tillsammans med Åke Gustavsson på Swedbank introducerade PMI i Sverige år 1994 som tredje land i världen efter USA och Storbritannien fanns det framförallt två skäl till lanseringen: snabbhet och praktisk närhet till företagens verklighet.

Sedan dess har det tillkommit nya konjunkturindikatorer, men väldigt få med närhet till industrins order- och/eller produktionsverklighet. Däremot har en del nya konjunkturindikatorer konstruerats med koppling till finansmarknaderna och tjänstesektorn. Inte minst mätningar inom tjänstesektorn ter sig dock fortfarande mycket svåra.

Problemet med många enkäter, främst från den privata sektorn, är ofta otillräcklig transparens och bristande möjlighet till kvalitetskontroll. Myndigheter har givetvis mer omfattande resurser för statistikexperter och datainsamling.

Detta visar sig också med tanke på en nyligen presenterad, ny tysk konjunkturindikator med stark koppling till verkligheten. Denna döptes av den officiella statistiska centralbyrån till Lkw-Maut-Fahrleistungsindex (på engelska Truck-Toll-Mileage Index) – en hittills i Sverige ej uppmärksammad nyhet.

Motiv bakom den nya konjunkturindikatorn
Lastbilar står för en stor del av de tyska godstransporterna. Därför torde indikatorn i väsentlig grad återspegla det rådande tyska konjunkturläget. Sedan 2005 har det funnits digitalt registrerade vägtullar för tyngre lastbilar på de tyska motorvägarna (Autobahn), omfattande en vägsträcka på 12 800 km. Från och med 2018 är även samtliga riksvägar (Bundesstraßen) med en total vägsträcka på 38 000 km avgiftsbelagda.

Hittills ingår dock endast lastbilstullarna på Autobahn i ovanstående indexberäkning, på grund av historiskt otillräckligt långa elektroniska dataserier för körvolymerna på riksvägarna. De tyska statistikexperterna anser likväl att motorvägsregistreringarna räcker mycket väl för att få en representativ bild av lastbilstransporternas totalvolym, då transporterna på Autobahn utgör cirka 80 procent av alla avgiftsbelagda transporter med tyngre lastbilar. Fusk och en del avgiftsbefriade transporter, till exempel från polisens och försvarets sida, bedöms ej nämnvärt påverka sifferbasen.

Fördelarna med Tysklands nya index för lastbilstransporter är dess produktionssnabbhet och det alltmer heltäckande statistikunderlaget. Och inte minst att det har tillkommit, av allt att döma, en ny verklighetsnära konjunkturindikator.

Samband med (industri-)konjunkturen
Enligt min bedömning har det vetenskapliga förarbetet inför lanseringen av den nya IVL-konjunkturindikatorn varit noggrant och förtroendeingivande. Det gäller inte minst den statistiska korrelationen (sambandsanalysen) mellan transporter och olika officiella produktionsindikatorer för tillverkningsindustrin och hela landet (BNP) men även för handeln.

Tydliga samband finns exempelvis mellan tyngre lastbilstransporter och industriproduktion, i synnerhet vad gäller produktionen av insats- och konsumtionsvaror – dock något svagare avseende produktionen av investeringsvaror då dessa i nämnvärd omfattning levereras av andra transportmedel.

Det kan bli intressant att framöver följa upp den nya tyska indexvarianten IVL för tyngre lastbilstransporter och i vad mån den kan ge tidig vägledning för framförallt industrikonjunkturen. IVL måste ses som en så kallad sammanfallande konjunkturindikator med snabba aktuella mätningar från verkligheten och ligger publiceringsmässigt tidigare än klassiska konjunkturindikatorer såsom industriproduktion och BNP.

(En längre version av Hubert Fromlets blogginlägg, med statistisk fördjupning, har publicerats på Tysk-svenska handelskammarens webbsida)